Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.firm-katalog.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.firm-katalog.pl.
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204),
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 15poz. 93 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926),
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz. U. Nr 90, poz. 631).
 1. Słownik:
 • Usługodawca – Tomasz Bołoz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Bołoz Damtox z siedzibą w Wieliszewie (05-135) przy ul. Książęca 2/36, posiadający nr NIP: 648-262-82-07, REGON: 146048077, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym: www.firm-katalog.pl, prowadzony i będący własnością Usługodawcy;
 • Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która posiada Konto w Serwisie;
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
 • Konto – utworzone po dokonaniu rejestracji indywidualne Konto Użytkownika, za pośrednictwem, którego może on korzystać z Serwisu, w szczególności dodawać Firmy do Katalogu Firm znajdującego się na stronie Serwisu;
 • Firma – oznaczony podmiot gospodarczy, o którym informacje Użytkownik umieszcza w Serwisie;
 • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych w formularzu rejestracyjnym, prowadząca do założenia Konta;
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą dokonania Rejestracji oraz dodania firmy do Katalogu Firm znajdującego się na stronie Serwisu;
 • Katalog Firm – zbiór Firm, dodanych przez Użytkowników w Serwisie;
 • Dane – informacje zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie dotyczące prowadzonej przez niego działalności;
 • Dane osobowe – zbiór danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług;
 • Pliki – pliki graficzne, video oraz innego formatu udostępniane przez Użytkownika w Serwisie;
 • Wpis – dodanie Firmy do Katalogu Firm.

§2 Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 2. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.
 3. Zawartość Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

§3 Procedura korzystania z Serwisu

 1. W celu korzystania z wszystkich Usług Serwisu Użytkownik dokonuje bezpłatnej Rejestracji, poprzez zakładkę o nazwie „Zarejestruj się” dostępnej na stronie głównej Serwisu.
 2. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu.
 3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje w szczególności:
 • nazwę Użytkownika (login),
 • adres e-mail,
 • hasło.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych osobowych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie skutkuje utworzeniem Konta.

§4 Konto

 1. Korzystanie z wszystkich Usług Serwisu możliwe jest tylko dla posiadaczy indywidualnych Kont w Serwisie.
 2. Użytkownik dokonuje logowania do swojego Konta przy użyciu nazwy Użytkownika oraz hasła.
 3. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.
 4. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.
 5. W ramach Konta Użytkownik może w szczególności:
 • dodawać firmy do Katalogu Firm poprzez uprzednie wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Serwisu,
 • edytować zamieszczone informacje w zakładce „Moje Wpisy”,
 • edytować swój adres e-mail oraz hasło podane w Serwisie,
 • przeglądać statystyki o wpisach w danych kategoriach i podkategoriach.
 1. W celu dodania nowej firmy do Katalogu Firm Użytkownik powinien:
 • wypełnić formularz znajdujący się na stronie Serwisu,
 • wypełnić wszystkie pola oznaczone „*”
 1. Dane, jakie Użytkownik podaje w formularzu, to w szczególności:
 • pełna nazwa firmy,
 • adres firmy,
 • województwo,
 • adres strony internetowej firmy,
 • telefon kontaktowy,
 • godziny pracy firmy,
 • adres e-mail,
 • opis działalności firmy,
 • tagi (słowa) opisujące firmę.
 1. Tytuł i opis Firmy nie może zawierać:
 • adresów URL,
 • adresów e-mail,
 • numerów telefonów,
 • adresów zamieszkania i siedzib Firm,
 • znaków specjalnych i symboli.
 1. Tytuł strony www nie może rozpoczynać się od liczb i powtórzeń takich jak np. „aaa”. Jeżeli takie dane będą zawarte, zostaną one ominięte przy rejestracji.
 2. Użytkownik może zaznaczyć na mapie dostępnej pod formularzem, siedzibę dodawanej Firmy.
 3. Użytkownik dodając Firmę wybiera z dostępnej listy kategorię oraz podkategorię obszaru jej działalności.
 4. Użytkownik może dodawać zdjęcia związane z Firmą lub przedmiotem jej działalności, które w szczególności mogą obrazować:
 • logo firmy,
 • zdjęcie budynku, w którym mieści się Firma,
 • wykonane projekty,
 • referencje uzyskane od klientów.
 1. Użytkownik może dodawać prezentacje video Firmy.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszystkie Dane dotyczące Firmy, którą dodaje do Katalogu Firm będą widoczne dla innych Użytkowników.
 3. Dodawanie firm do Katalogu Firm znajdującego się w Serwisie jest płatne.
 4. Użytkownik ma możliwość wyboru, po dodaniu Firmy do Katalogu Firm, dodatkowo płatnych akcji promocyjnych:
 • Wpis STANDARD
 • Wpis ZŁOTY 30
 • Wpis PLATYNOWY 365
 1. Wpis STANDARD umożliwia łącznie:
 • Wybór jednej (1) kategorii obszaru działalności Firmy,
 • Dodatkowe opcje edycji treści opisu w Serwisie,
 1. Wpis Maksimum umożliwia łącznie:
 • Wybór trzech (3) kategorii obszaru działalności Firmy,
 • Wpis najwyżej w swoich kategoriach,
 • Wpis najwyżej w wynikach wyszukiwania,
 • Wpis wyróżniony kolorową ramką przez 30 dni od daty aktywowania wpisu w Serwisie,
 • Zamieszczenie linku do wpisu na podstronie przyjaciół,
 • Dodatkowe opcje edycji treści opisu w Serwisie.
 1. Wpis Promowany umożliwia łącznie:
 • Wybór pięciu (5) kategorii obszaru działalności Firmy,
 • Wpis najwyżej we wszystkich swoich kategoriach,
 • Wpis najwyżej we wszystkich swoich kategoriach nadrzędnych,
 • Wpis najwyżej w wynikach wyszukiwania,
 • Wpis wyróżniony kolorową ramką przez 365 dni od daty aktywowania wpisu w Serwisie,
 • Zamieszczenie linku do wpisu na podstronie przyjaciół,
 • Zamieszczenie linku rotacyjnego do wpisu na stronie głównej Serwisu w oknie reklamowym.
 1. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na dodatkowe wymienione w pkt. 16-19 Usługi, płatności może dokonać poprzez serwis płatności elektronicznych, po wybraniu dodatkowo płatnej Usługi.
 2. Wysokość płatnej Usługi jest określona podczas dodawania Firmy do Katalogu Firm, wówczas Użytkownik może dokonać wyboru.
 3. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie bez podawania przyczyn.
 4. Usługodawca, w sytuacji opisanej w pkt. 20 nie zwraca kosztów za opłacone dodatkowe usługi.
 5. Usunięcie Konta przez Użytkownika wiąże się z bezpowrotną utratą jego Danych oraz Danych osobowych zamieszczonych w Serwisie.
 6. Użytkownik może dodać Firmę do Katalogu Firm z koniecznością zakładania Konta w Serwisie.

§5 Niedozwolone działania

 1. Użytkownik zobowiązuje korzystać z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności prowadzonej przez Usługodawcę.
 2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
 3. Podczas korzystania z Serwisu zabrania się w szczególności:
 • przesyłania innym Użytkownikom niechcianych lub sprzecznym z prawem wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • publikacji w Serwisie, w szczególności w opisie dodawanej firmy, treści wulgarnych, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych,narodowościowych, religijnych, promujących lub sprzyjających przestępczym działaniom, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących naruszenie innych dóbr prawnie chronionych,
 • publikacji fotografii osób trzecich z naruszeniem prawa do ich wizerunku,
 • publikacji zdjęć lub prezentacji video nie będących własnością Użytkownika,
 • publikacji w Serwisie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,
 • publikacji w Serwisie Plików z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz praw autorskich.
 1. W razie korzystania z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażający dobre obyczaje Usługodawca może dokonać usunięcia Firmy dodanej przez Użytkownika, a także Konta Użytkownika.
 2. O usunięciu Konta, zamiarze jego usunięcia lub usunięciu dodanej przez Użytkownika Firmy, zostanie on powiadomiony na aktualny adres e-mail.
 3. W przypadku nie zastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, dokonane płatności za wybrane pakiety dodatkowe nie będą zwracane.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 8 niniejszego Regulaminu.

§6 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej, jakości świadczonych przez siebie Usług.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą, którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych oraz Danych osobowych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§7 Prawa własności intelektualnej

 1. Zamieszczenie przez Użytkownika w Serwisie Plików lub Danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że udostępnione przez niego Dane/Pliki zostają zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada autorskie prawa majątkowe do Plików oraz że swym działaniem, polegającym na ich rozpowszechnianiu nie narusza praw osób trzecich.
 2. Poprzez zamieszczenie Danych/Plików lub innych materiałów Użytkownik udziela Usługodawcy bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Użytkownik ma prawo edycji zamieszczonych przez siebie Danych/Plików poprzez ich uzupełnianie, poprawianie lub usuwanie. Jednakże, w oparciu o licencję, jakiej Użytkownik udziela poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Dane i Pliki mogą być w dalszym ciągu dostępne w Serwisie z taką zmianą, iż nie zostanie wskazane, od jakiego Użytkownika pochodzą.
 4. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż wszystkie podane przez niego dane, które umieszcza w Serwisie są prawdziwe.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail Usługodawcy biuro@damtox.pl
 2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.
 3. W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie zgłoszenia.
 4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji w Serwisie, o czym Usługodawca uprzednio poinformuje Użytkowników. Zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na istniejące już Umowy.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Usługodawcy lub przez samodzielne usunięcie Konta.
 4. W przypadku opisanym w § 9 ust.3 Użytkownik otrzyma zwrot kosztów poniesionych w związku z wyborem płatnych usług.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
Wyświetleń:
1999

Podstrony